Thẩm Quyền Giải Quyết Các Việc Về Hôn Nhân Gia Đình Có Yếu Tố Nước Ngoài?

Tại luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13, thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau

  1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
  2. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật liên quan thì

  1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Việc nuôi con nuôi, giám hộ, đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam do Chính phủ quy định.
  2. Cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký kết hôn, giải quyết các việc về nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu việc đăng ký, giải quyết đó không trái với pháp luật của nước sở tại; có trách nhiệm thực hiện việc bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
  3. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài, xem xét việc công nhận hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
  4. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú của công dân Việt Nam huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING