Tìm Hiểu Về Thủ Tục Ghi Chú Ly Hôn

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thủ tục ghi chú ly hôn là gì? những trường hợp phải sử dụng ghi chú ly hôn…. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về trình tự, cách ghi vào sổ hộ tịch về việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn khi đã tiến hành ở nước ngoài

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 3 ngày Sở Tư Pháp sẽ có trách nhiệm gửi công văn kèm theo 1 bộ hồ sơ cho Bộ Tư Pháp để xin ý kiến về điều kiện ghi chú.

Kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư Pháp, trong thời gian 7 ngày, Bộ Tư Pháp sẽ xem xét việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Bộ Tư pháp gửi Công văn cho Sở Tư pháp có thẩm quyền để thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn theo hướng dẫn tại Thông tư này, nếu xét thấy bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ luật Tố tụng dân sự và không có đơn yêu cầu không công nhận. Nếu không đủ điều kiện, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp và giải thích rõ lý do bằng văn bản.

Kể từ ngày nhận được Công văn của Bộ Tư pháp, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Tư pháp phải thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện để ghi chú thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho đương sự.

Tìm hiểu về thủ tục ghi chú ly hôn
Tìm hiểu về thủ tục ghi chú ly hôn

Tiến hành ghi sổ hộ tịch việc ly hôn khi đã thực hiện ở nước ngoài

Việc ly hôn được ghi vào cột ghi chú của Sổ đăng ký kết hôn trước đây. Chúng ta cần phải ghi rõ hình thức văn bản ly hôn khi ghi vào sổ: ngày, tháng, năm công nhận việc ly hôn đã có hiệu lực pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hoặc tòa án khác của nước ngoài công nhận việc ly hôn và số, ngày, tháng, năm Công văn của Bộ Tư pháp.

Thông báo sẽ được gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đã đăng ký kết hôn trong trường hợp trước đây đương sự đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo tiếp cho Bộ Ngoại giao để ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn lưu tại Bộ Ngoại giao.nếu Sổ đăng ký kết hôn đã chuyển lưu 01 quyển tại Bộ Ngoại giao.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp trước đây đương sự đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sở Tư pháp ghi đồng thời hai việc kết hôn và ly hôn vào Sổ đăng ký kết hôn sử dụng tại Sở Tư pháp trong trường hợp người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây thực hiện tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà chưa làm thủ tục ghi chú việc kết hôn.

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING