Thời Hạn Của Lý Lịch Tư Pháp?

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phiếu lý lịch tư pháp. Nhìn chung thì phiếu lý lịch tư pháp nhằm để chứng minh 1 cá nhân, con người cụ thể có hay không có án tích. Tuy nhiên phiếu lý lịch tư pháp này chỉ có giá trị sử dụng trong một thời gian nhất định, sau đó thì nó sẽ không còn giá trị nữa.

Các bạn có thể hiểu rằng việc cá nhân được cơ quan có chức năng xác minh cá nhân đó không có án tích, không có nghĩa là về sau cá nhân này mãi mãi không có án tích. Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có giá trị trong một thời gian hữu hạn vì biết đâu vào một thời điểm nào đó trong tương lai cá nhân đó sẽ phạm tội và bị tòa kết án.

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?

Lý lịch tư pháp có thời gian sử dụng là hữu hạn, tuy nhiên tại luật lý lịch tư pháp ban hành năm 2009 và các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật hiện nay lại không có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp. Do đó thời hạn về phiếu lý lịch tư pháp sẽ được dựa vào tính chất cũng như lĩnh vực sử dụng mà có những thời hạn khác nhau.

Tùy vào từng lĩnh vực mà lý lịch tư pháp có thời hạn sử dụng khác nhau
Tùy vào từng lĩnh vực mà lý lịch tư pháp có thời hạn sử dụng khác nhau

Ví dụ

Trong luật quốc tịch tại điều 20, 24, 28 quy định về việc xin thôi, nhập lại quốc tịch Việt Nam yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trong nghị định số 19/2011/NĐ-CP tại điều số 5 ban hành ngày 21/03/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Con nuôi, trong đó:

  • Đối với người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở trong nước thì Phiếu lý lịch tư pháp được cấp phải chưa quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi.
  • Đối với người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài thì Phiếu lý lịch tư pháp được cấp phải chưa quá 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi.
  • Phiếu lý lịch tư pháp đối với người đứng đầu tổ chức nhận con nuôi ở nước ngoài thì Phiếu lý lịch tư pháp được cấp phải chưa quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi.

Tại Khoản 2 điều 12 Luật Công chứng ban hành năm 2014 và khoản 8 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung của Luật Luật sư quy định hồ sơ bổ nhiệm cho công chứng viên hoặc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đều phải có Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên cả 2 văn bản này lại không quy định chi tiết về thời hạn sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp. Ngoài ra, trong tuyển dụng công chức hiện nay các cơ quan tổ chức cũng yêu cầu phải có Phiếu lý lịch tư pháp nhưng lại không thông báo là Phiếu lý lịch tư pháp phải được cấp từ thời điểm nào.

Qua bài viết này chúng ta có thể thấy việc quy định về thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp sẽ có những thời hạn khác nhau. Tùy thuộc vào tính chất cũng như lĩnh vực sử dụng mà pháp luật quy định về thời hạn sử dụng lý lịch tư pháp.

HỆ THỐNG WEB TINGROUP